ت و د ه

ن ــ ˜Qا. This is like the statement of Allah, ّ wاˇ د و j ( : 1 أ% ا 2 oآ m ن[ a # o ˜ كˇx و ،wاˇ د و rj ( 99 @ ن آ ه 4 ا ل # و o آ otx˜ o ˜ aآاˇkإ _0[^ 4x˜4 ا م $ و ،ت j0]ا د دمن آيم مه درگ هک دوب ين اکدوک هاگي ا ب ور رنه ،سو ت ره ش يک ا ياهن ناد يم و اه ه وچک

2023-01-30
    مصباح المبتدي و هدايه المهتدئ
  1. P
  2. ا ت-ا
  3. 1 V